Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met Algemene Voorwaarden en het Privacy-beleid van De Wiskundecoach. 
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Google+ Icon

© 2018 De Wiskundecoach. 

Algemene Voorwaarden De Wiskundecoach

22 juli 2019 

 

Voor iedereen die de websites bezoekt of gebruik maakt van de diensten van De Wiskundecoach gelden de hier beschreven algemene voorwaarden. De websites zijn:

 

Deze juridische voorwaarden zijn nodig om zowel u als ons te beschermen. Door gebruik te maken van de websites en/of diensten van De Wiskundecoach verklaart u akkoord te gaan met zowel de Algemene Voorwaarden als het Privacy-beleid.

Inhoud

 

Feitelijk geven de algemene voorwaarden aan wat u van ons kunt verwachten en andersom. Hieronder volgt een korte samenvatting van de artikelen.

 

In het begin staan enkele termen beschreven die een bepaalde betekenis hebben (artikel 1).  Deze algemene voorwaarden gelden voor elke samenwerking tussen u en ons, tenzij we nadrukkelijk anders afspreken (artikel 2). De wiskundecoach geeft in het algemeen geen garantie op succes omdat de leerling het toch zelf moet doen (artikel 2). 

 

U bent pas gebonden aan een overeenkomst na schriftelijke bevestiging (per brief of per e-mail) of na de start van de begeleiding. Een voorstel is 1 maand geldig. Het voorstel zelf is leidend, u kunt geen rechten ontlenen aan documentatiemateriaal (artikel 3).

 

De wiskundecoach hanteert vaste prijzen tenzij anders wordt afgesproken (artikel 4). U betaalt vooraf en binnen 14 dagen na factuurdatum. Een betalingsregeling kan apart worden afgesproken (artikel 5). 

 

De informatie die u geeft over de situatie van de leerling bepaalt grotendeels de begeleiding. Daarom moet de wiskundecoach kunnen vertrouwen op de juistheid van uw informatie (artikel 6). U krijgt het beste van wat de wiskundecoach op dat moment in huis heeft. Tijdens het traject kan de koers veranderen. Wanneer dat extra inspanning van de wiskundecoach vraagt, komt er een aanvullend voorstel. U zorgt er mede voor dat het traject volgens de planning verloopt. Bent u niet tevreden dan trekt u aan de bel (artikel 7 en artikel 10).

 

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de wiskundecoach niet in staat is om op dat moment aan de verplichtingen te voldoen. Uitstel tot 30 kalenderdagen is dan mogelijk. Als het langer duurt, stopt (deels) de begeleiding. De wiskundecoach hoeft dan geen schadevergoeding te betalen (artikel 8). Schadevergoeding aan derden hoeft de wiskundecoach in geen geval te betalen (artikel 9). 

 

Al het materiaal dat de wiskundecoach tijdens de begeleiding beschikbaar stelt, blijft eigendom van De Wiskundecoach. Dit betekent dat het niet getoond, uitgeleend of verkocht mag worden aan derden (artikel 11). De Wiskundecoach is gevestigd in Nederland dus het Nederlands recht geldt (artikel 12).

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Algemeen/toepasselijkheid

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 4. Prijzen

Artikel 5. Betaling

Artikel 6. Informatieverstrekking door Opdrachtgever

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 8. Overmacht

Artikel 9. Vrijwaring 

Artikel 10. Klachtplicht 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

De voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke rechtspersoon die aan De Wiskundecoach opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Diensten.

De Wiskundecoach: de gebruiker van deze voorwaarden en degene aan wie Opdrachtgever de Diensten heeft verstrekt.

Diensten: alle werkzaamheden en activiteiten op het gebied van persoonlijke coaching en andere begeleidingstrajecten en/of training en aanverwante werkzaamheden die voortkomen uit de Overeenkomst.

De Overeenkomst: elke overeengekomen afspraak tussen Opdrachtgever en De Wiskundecoach tot het verlenen van diensten door De Wiskundecoach voor Opdrachtgever en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Algemeen/toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, overeenkomsten en leveringen door of namens De wiskundecoach.

 2. De overeenkomst bevat voor De Wiskundecoach steeds inspanningsverplichtingen en geen resultaatverplichtingen. 

 3. Afwijkingen van en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn indien ze schriftelijk tussen Opdrachtgever en De Wiskundecoach zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, voorstellen en offertes van De Wiskundecoach zijn vrijblijvend en zijn (mede) tot stand gekomen met informatie verstrekt door Opdrachtgever.

 2. De aanbiedingen van De Wiskundecoach zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard dan vervalt het aanbod.

 3. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtgever het voorstel of de offerte van De Wiskundecoach schriftelijk dan wel per e-mail aanvaardt en heeft ingestemd met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

 4. De Overeenkomst komt tot stand indien De Wiskundecoach een met Opdrachtgever gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en Opdrachtgever de juistheid daarvan niet schriftelijk betwist binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – voor aanvang van de werkzaamheden.

 5. De Overeenkomst komt tot stand conform de voorwaarden van het voorstel, de offerte of aanbieding op het moment dat de feitelijke dienstverlening door De Wiskundecoach is gestart, ook indien er geen schriftelijk akkoord is van Opdrachtgever.

 6. De Wiskundecoach is slechts aan een voorstel, offerte of aanbieding gebonden indien deze door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidstermijn zonder voorbehoud of wijziging aan De Wiskundecoach is bevestigd.

 7. Documentatiemateriaal bij de offerte verstrekt, is uitsluitend ter informatie en Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van De Wiskundecoach genoemde prijzen zijn inclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Wiskundecoach, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

 4. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij De Wiskundecoach gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient De Wiskundecoach Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 

Artikel 5. Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep of opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door De Wiskundecoach opgegeven bankrekeningnummer.

 3. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is De Wiskundecoach gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 4. Wordt de betaaltermijn met een maand overschreden dan is De Wiskundecoach gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 6. Informatieverstrekking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie beschikbaar die voor de uitvoering van de opdracht relevant is voor De Wiskundecoach.  

 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die De Wiskundecoach meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.  

 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Wiskundecoach ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.  

 4. Opdrachtgever vrijwaart De Wiskundecoach voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. 

 5. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert De Wiskundecoach de betreffende bescheiden.  

 6. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door De Wiskundecoach verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van Opdrachtgever.  

 

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Wiskundecoach spant zich in om de verplichtingen na te komen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 2. Op verzoek van Opdrachtgever of in overleg met Opdrachtgever kan De Wiskundecoach indien mogelijk aanpassingen in de Diensten aanbrengen. De Wiskundecoach is daar echter nimmer toe verplicht. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke Diensten doet De Wiskundecoach een aanvullend voorstel.  

 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet Opdrachtgever De Wiskundecoach schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. Het kan voorkomen dat van De Wiskundecoach in redelijk­heid niet kan worden verlangd aan de verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Dit geldt voor omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van De Wiskundecoach. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom­storingen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  Dit is aanvullend op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. 

 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld, voordoet dan worden die verplichtingen opgeschort zolang De Wiskundecoach niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 3. De Wiskundecoach is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als De Wiskundecoach als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 9. Vrijwaring 

Opdrachtgever vrijwaart De Wiskundecoach tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door De Wiskundecoach geleverde goederen en/of diensten. 

 

Artikel 10. Klachtplicht 

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan De Wiskundecoach. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat De Wiskundecoach in staat is hierop adequaat te reageren.  

 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat De Wiskundecoach gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt De Wiskundecoach alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van De Wiskundecoach worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door De Wiskundecoach aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Wiskundecoach is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.